Avionic Engineering Program (AEE)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน


         ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ หลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รู้จริงและปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสายการบินและอุตสาหกรรมการบิ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 1)

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 รวม (4 ภาคการเรียน) ฌ วันที่รับสมัคร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
 • ตาไม่บอดสี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2)

 • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
 • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
 • ตาไม่บอดสี

ระยะเวลาเรียน - 4 ปี (12 ภาคการศึกษา)

สำเร็จการศึกษา

 • ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสรบัณฑิต วศ.บ (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน)
 • ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ค่าเล่าเรียน

 • ภาคทฤษฏี หน่วยกิตละ 1,500  บาท
 • ภาคปฏิบัติ หน่วยกิตละ 2,500 บาท