Aircraft Technology (Avionics : AT - AE)

หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน

  

           ศึกษาวิชาพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องสื่อสารการบินและอิเล็กทรอนิกส์การบิน ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติ รวมทั้งการบำรุงรักษาเครื่องสื่อสารบนอากาศยานและสถานีภาคพื้น

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 1)

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 รวม (4 ภาคการเรียน) ฌ วันที่รับสมัคร ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
  • ประวัติผลงาน (Portfolio) ที่แสดงศักยภาพเชิงวิชาการ นำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์
  • ตาไม่บอดสี

คุณสมบัติของผู้สมัคร (สำหรับการสมัครสอบคัดเลือก รอบที่ 2)

  • กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ
  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
  • สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • ตาไม่บอดสี
ระยะเวลาเรียน - 2 ปี (6 ภาคการศึกษา)
สำเร็จการศึกษา -ได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันการบินพลเรือน ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทย และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ค่าเล่าเรียน
      - วิชาบรรยาย  หน่วยกิตละ  1,000  บาท
      - วิชาปฏิบัติ    หน่วยกิตละ  1,800  บาท