ATAE7

Printed Date
13/5/2020 9:46
Row Labels Sum of Hour
 นางสาวกนกลักษณ์ สุชนทกุมาร 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวกรกนก พรเพิ่มทรัพย์ 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นางสาวกฤษณา เขียวจันทรา 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวกาญจนี จึงขอพรสกุล 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวฐานมาศ อินทร 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวณภาภัช ศรีทองสุข 35
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นางสาวดนิตา รัฐวราธรรม 238
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 22 49
13 พ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา bigcleaning day + ทำความสะอาดห้องเรียน ห้อง benchwork ห้องปฏิบัติการต่างๆ ช่วยพี่เชษขนข้อสอบเก่า ทำความสะอาดตึกที่กำลังทุบ 154
 นางสาวทิพย์บริพัตร จุติวัธนชัย 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวธนัญชนก บุญร่วมแก้ว 189
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
13 พ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา bigcleaning day + ทำความสะอาดห้องเรียน ห้อง benchwork ห้องปฏิบัติการต่างๆ ช่วยพี่เชษขนข้อสอบเก่า ทำความสะอาดตึกที่กำลังทุบ 154
 นางสาวนภัสนันท์ ตรีสัตยตระกูล 42
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
16 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวนภัสรา แซ่จุง 56
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นางสาวนุสรา บรรจง 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวบุญธิชา บางเพลิง 56
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นางสาวปนิดา จันทโพธิ์ 42
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
16 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวปรียานุช จีระเสถียร 42
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
16 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวปียาพร จันแก้ว 35
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวพลอยไพลิน ฉวีนิรมล 35
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวพิชญ์สุดา ศิริสุวรรณ 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวพิมพ์ลภัส ทองขาวบัว 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวพิมพ์ลภัส สุขวัฑฒโก 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวฟาติมา สุบุญสันธิ์ 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวภันทิลา ระวีวัฒน์ 189
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
13 พ.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา bigcleaning day + ทำความสะอาดห้องเรียน ห้อง benchwork ห้องปฏิบัติการต่างๆ ช่วยพี่เชษขนข้อสอบเก่า ทำความสะอาดตึกที่กำลังทุบ 154
 นางสาวเมธาวี แตงโสภา 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวรมิตา เหมืองอินต๊ะ 14
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาววริศรา เงินจันทร์ 42
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
16 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวศตพร เล็กรังส์ 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นางสาวสร้อยทับทิม อุดมรัตน์นุภาพ 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวสุชญา พลับนิล 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นางสาวหนึ่งฤทัย ทองมาก 42
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณศิลป์ 24
2.1.กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
24 ม.ค. 63
แนะนำแผนก AT-AE 10
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นางสาวอริษรา ปราบณรงค์ 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นางสาวอัล-วานีย์ มะสาและ 51
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.4.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
10 ส.ค. 62
Thai Muslim Aviation camp3 30
 นางสาวฮัสมีซาน อุเซ็ง 7
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นายกฤตถาม์นนท์ ปานเเย้ม 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
 นายกฤษกร หนูประสิทธิ์ 105
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 16 49
 นายกฤษกร อัตตะสาระ 56
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายกฤษฎิ์ ชลสาคร 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายขวัญเกล้า งามศรี 77
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
17 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายคหบดี อักกะมานัง 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายจิณณวิทย์ อนันต์ปฏิเวธ 56
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายจิรติ อนุชน 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 26 49
 นายจิรวัฒน์ ปิ่นเเก้ว 35
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายชยุตพล เซ่งจิ้น 42
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายชลสิทธิ์ วรพรรณโสภาค 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายโชดก สองไชย 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายณัฐกร นวลสุวรรณ 35
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นายณัฐวัตร สุทธิเจษฎาโรจน์ 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 14 49
 นายณัทกฤช จันทร์อิ่ม 119
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 17 49
 นายทัตพงศ์ ติ้งมุข 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายธนันทร ดอกเกี๋ยง 44
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.1.กิจกรรมวิชาการและวิชาชีพ
1 ม.ค. 63
โครงการพี่แนะแนวน้อง 16
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
7 ต.ค. 2019
โครงการรวมพลังจิตอาสา 7
 นายธนิน หมอกแก้ว 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายธีรวัต อุไรกุล 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายบุญยกร สร้อยมาลี 63
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 20 49
 นายปวิตร สิริสุนทรกุล 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 23 49
 นายพลเอก ลมจิตร 119
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 15 49
 นายพิสิษฐ์ เสนาะเสียง 14
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นายภทร แสนพันตรี 14
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
 นายภูริณัฐ นันตา 28
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
18 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
 นายรัชตะ ศิริดำรงค์ 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
 นายรัตนชัย รัตนสมบัติ 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายวัชรพงษ์ อสัมภิณวงศ์ 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 24 49
 นายวัฒนา จันทรัตน์ 84
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 21 49
(blank)
 นายศุภกร ม่วงนวล 77
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
20 ต.ค. 62
ช่วยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการอาคาร 10 และ 12 7
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 25 49
 นายศุภณัฐ เยี่ยมวิลาสสกุล 35
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายสิทธิพัฒน์ เจริญสุข 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 13 49
 นายอติวิทย์ ตารุสา 70
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
รวมพลังสามัคคี 14
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
 นายอนิวัฒน์ แสงเสือ 105
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 18 49
 นายอรรถวัฒน์ เชี่ยวพานิชย์ 105
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
2.3.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
19 มี.ค. 63
ช่วยงานพี่เบื๊อก 35
27 เม.ย. 63
กิจกรรมอาสาช่วยงานเคลื่อนย้ายห้องทำงานและห้องปฏิบัติการอาคาร 12 และอาคาร 19 49
 นายอัจฉริยะ ใบเนียม 21
1.กิจกรรมสถาบันการบินพลเรือน
6 พ.ย. 62
โครงการกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2562 21
#N/A
(blank)
Grand Total 3535